Samuhika Srimad Ramayana Parayanam with His Holiness Acharya Chinna Jeeyar Swamiji

27 days, 24000 slokas, 660 sargas and 7 kandas.​

charitam raghuna:tthasya sathako:ti pravistharam |

e:kaikam aksharam pro:ktham maha:pa:thakana:sanam ||

Just spare 2 mins a day to get eternal bliss.​

Beginning Nov 6th, 2020 (Ashvayuja Punarvasu) till Dec 4th 2020, (Ka:rthi:ka Punarvasu)

Enrollment open for academic year 2020-21

Existing Prajna Parents, login here to enroll

New Prajna Parents, register here